تنهایی

به نام خدا

امشب

خانه را یک گرم پر کرد از هوایش ، یک بخاری

خانه را یک نور پر کرد از نگاهش ، لامپ مهتابی

خانه را یک شور پر کرد از صدایش ، ساعت دیواری آبی

خانه را یک عشق پر کرد از وجودش ، عشق آزادی

ولیکن!!!

خانه را حسی تهی کرد با سکوتش ، حس تنهایی ...

/ 0 نظر / 19 بازدید